ВИТЕЗ ФЕСТ 2021 +

ВИТЕЗ ФЕСТ 2021 +

ВИТЕЗ ФЕСТ 2021: „КА ВАСКРСЕЊУ!“ – Најлепши фестивал витешке културе и уметности у Европи

(scroll down for english and russian languages)

Поштовани слебденици српског и хришћанског витешког наслеђа!

У име Управног Одбора Краљевског Реда Витезова, обавештавамо Вас да 2021. године, ВИТЕЗ ФЕСТ – Међународни фестивал витешке културе и традиције, на Београдској Тврђави, који се организује у сарадњи са Градом Београдом, Београдском тврђавом, Туристичком организацијом Србије, са благословом Његове Светости Патријарха српског, а под покровитељством Њ.К.В. Кнегиње Линде Карађорђевић, неће бити у могућности због светских рестрикција, да на свој традиционални начин окупи своје витешке пријатеље из целог света, своје партнере и учеснике, као ни своју публику деце, родитеља, породица и туриста, као што то ради већ 18.година, за најлепше празнике посвећене деци – Врбицу и Цвети.

Драги пријатељи,

Све Вас који верно ишчекујете овогодишњи традиционални ВИТЕЗ ФЕСТ, желели смо да Вас ипак на неки начин обрадујемо, окрепимо, умиримо и наградимо.

Зато Вам поклањамо видео спот ВИТЕЗ ФЕСТ 2021 : «Ка Васкрсењу».

 Овим спотом Вам желимо богоугодан наставак поста, који има циљ да нас све очисти, и врати на пут светлости, радости, наде, Васкресења Господњег, љубави која све превасходи!

 Такође Вам предлажемо да погледате и мноштво одабраних програма са наших прошлогодишњих фестивала које смо сабрали за Вас, на ЈУТЈУБ каналу Краљевског Реда Витезова https://www.youtube.com/user/KraljevskiRedVitezov/videos и ВИТЕЗ ФЕСТ-а https://www.bitchute.com/channel/0rM11QEhWAt7/.

 Нека нас Цветна Недеља Витештва подсети на све принчеве и принцезе, млађе и старије који се друже и расту са нама од 2004.године!

 Желимо Вама и нама срећно пунолестство: 18 година витезовања!

Сетимо се свих витезова, дама, соколара, лукостреличара, коњаника, специјалних јединица МУП-а и МОД-а, наших сакралних уметника, мајстора заборављених заната, музичких ансамбла, певачких и играчких друштва и солиста, драмских уметника и песника, чувара древних витешких вештина и уметности из целог света…свих оних који су неизбрисив део наше јединствене витешке бајке!

 Свих тих 18 година, учесници ВИТЕЗ ФЕСТ-а су истовремено славили последњи, царски улазак Господа Исуса Христа у Јерусалим, где је дочекан као цар уз клицање народа и деце: “Осана! Благословен који долази у име Господње, цар Израиљев” (Јн 12,13). Из Типика Велике цариградске цркве (ΙΧ-Χ век) сазнаје се да је и кроз Цариград, као и кроз Јерусалим, ишла литија са гранчицама, као и данас у свим Православним храмовима света, и кроз главну улицу Београда и Калемегдана у време нашег фестивала.

 У Цветној недељи васкршњег поста, сваког дана девојчице и девојке одлазе на ливаде и беру пољско цвеће, којим ките куће и дворишне зграде са спољне стране. Најчешће се кити маргаретом и красуљком. Негде се девојке опасују врбовим прућем, а момци младом копривом. А на Београдској тврђави сва деца носе венчиће и крунице на глави, звончиће око врата, мачеве и плаштове.

 Витез је светлост, радост и нада.

Дух витеза и принцезе је умилан, смирује и успокојава човека.

Улива нам наду да гледамо у будућност са вером.

 Желимо Вам да душом опет будете са нама, да Вам се срца поред нас отворе, а ВИТЕЗ ФЕСТ-ом и љубављу испуне!

 Са вером у витешку победу!

До године на Београдској тврђави!

ХРИСТОС ВАСКРСЕ – ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ +

 

Управнни Одбори ВИТЕЗ ФЕСТ-а

и КРАЉЕВСКОГ РЕДА ВИТЕЗОВА 

http://www.kraljevskiredvitezova.org/

http://vitezfest.org/srb/

https://www.facebook.com/vitezfest

Погледајте видео спот ВИТЕЗ ФЕСТ 2021 : «Ка Васкрсењу».

KNIGHT FEST 2021 +

 

Dear followers of the Serbian and Christian knight heritage! 

On behalf of the Board of Directors of the Royal Order of Knights, we would like to inform you that,  due to the world restrictions, THE KNIGHT FEST 2021 – International Festival of Knightly Culture and Tradition, at the Belgrade Fortress, which is organized in cooperation with the City of Belgrade, Belgrade Fortress, Tourist Organization of Serbia, with the blessing of His Holiness Serbian Patriarch, and under the auspices of HRH Princess Linda Karadjordjević, will not be able to gather its chivalrous friends from all over the world, its partners and participants, as well as its audience – children, parents, families and tourists, as it has been doing for 18 years during the most beautiful holidays dedicated to children – Lazarus Saturday and Palm Sunday.  

Dear friends,

All of you who are faithfully waiting for this year’s traditional KNIGHT FEST, we wanted to make you happy, strengthen you, appease you and reward you in some way.

That is why we are giving you the video KNIGHT FEST 2021: “Towards the Resurrection”.

With this video, we wish you a God-pleasing continuation of fasting, which aims to purify us all, and return us to the path of light, joy, hope, the Resurrection of the Lord – the Love that surpasses all understanding!

We also suggest that you take a look at the many selected programmes from our previous festivals that we have collected for you, on the YouTube channel of the Royal Order of Knights https://www.youtube.com/user/KraljevskiRedVitezov/videos  and KNIGHT FEST https: //www.bitchute.com/channel/0rM11QEhWAt7/  

Let the Palm Week of Knighthood remind us of all princes and princesses, younger and older, who have been our friends and growing with us since 2004!

We wish you and us a happy adulthood: 18 years of chivalry!

We remember all the knights, ladies, falconers, archers, horsemen, special units of the Ministry of the Internal Affairs and the Ministry of Defence, our sacral artists, masters of forgotten crafts, music ensembles, singing and dancing societies and soloists, drama artists and poets, guardians of ancient chivalric skills and art from all over the world … all those who are an indelible part of our unique knightly fairy tale!

All these 18 years, the participants of the KNIGHT FEST simultaneously celebrated the last, royal entry of the Lord Jesus Christ into Jerusalem, where he was greeted as a king with the exclamation of the people and children: “Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, King of Israel” (John 12, 13). From the Typikon of the Great Church of Constantinople (ΙΧ-Χ century) it is learned that a procession with palm branches went through Constantinople, as well as through Jerusalem, as it does today in all Orthodox temples of the world, and through the main street of Belgrade and Kalemegdan during our festival.

During the Palm Week of Lent, every day girls go to the meadows and pick wildflowers, which they use to decorate houses and courtyard buildings from the outside. They are most often adorned with oxeye daisies and common daisies. Somewhere, the girls are girded with willow rods, and the boys with young nettles. And at the Belgrade Fortress, all children wear wreaths and crowns on their heads, bells around their necks, swords and cloaks.

A knight is light, joy and hope.

The spirit of a knight and a princess is kind, calms and appeases a person.

It gives us hope to look to the future with faith.

We want you to be with us again with your soul, to have your hearts open next to us, and to be filled with the KNIGHT FEST and love!

With faith in the knight victory!

See you next year at the Belgrade Fortress!

CHRIST IS RISEN – HE IS RISEN INDEED +

 

Board of Directors of THE KNIGHT  FEST

and THE ROYAL ORDER OF KNIGHTS

http://www.kraljevskiredvitezova.org/

http://vitezfest.org/srb/

https://www.facebook.com/vitezfest

Watch the video  KNIGHT FEST 2021: “Towards the Resurrection”.

 

ВИТЯЗЬ ФЕСТ 2021 +

 

Уважаемые последователи сербского и христианского витяжского наследия!

 

От имени Совета директоров Королевского Ордена Витязей информируем вас, что в 2021 году ВИТЯЗЬ ФЕСТ – Международный фестиваль витяжеской культуры и традиции в Белградской крепости, организованный в сотрудничестве с городом Белградом, Белградской крепостью, Туристической организацией Сербии, с благословением Святейшего Патриарха Сербского и под эгидой Е. К. В. принцессы Линды Караджорджевич из-за мировых ограничений не сможет традициональным способом собрать своих витяжских друзей со всего мира, своих партнеров и участников, а также свою аудиторию из детей, родителей, семей и туристов, как он это делал в течение 18 лет, в самые красивые праздники, посвященные детям – Лазареву субботу и Вербное воскресенье.

 

Дорогие друзья,

 

Всех вас, кто искренне ждет традиционного ВИТЯЗЬ ФЕСТ-а в этом году, мы хотели каким-то способом сделать счастливыми, укрепить, успокоить и вознаградить вас.

 

Именно поэтому мы представляем вам видео ВИТЯЗЬ ФЕСТ 2021: «Навстречу Воскресению».

 

В этом видео мы желаем вам угодного Богу продолжения поста, цель которого – очистить всех нас и вернуть на путь света, радости, надежды, Воскресения Господа, любви, превосходящей все!

 

Мы также предлагаем вам взглянуть на множество избранных программ с наших прошлогодних фестивалей, которые мы собрали для вас, на YouTube-канале Королевского ордена витязей https://www.youtube.com/user/KraljevskiRedVitezov/videos  и ВИТЯЗЬ ФЕСТ-а https://www.bitchute.com/channel/0rM11QEhWAt7/

 

Пусть Неделя Цветоносная Витяжства напомнит нам всех принцев и принцесс, младших и старших, которые дружат и растут вместе с нами с 2004 года!

Желаем вам и нам счастливого совершеннолетия: 18 лет витяжства!

 

Вспомним всех витязей, дам, сокольников, лучников, всадников, сотрудников спецподразделений МВД и МО, наших сакральных художников, мастеров забытых ремесел, музыкальных ансамблей, певческих и танцевальных обществ и солистов, актеров и поэтов, хранителей древнего витязжского мастерства и искусства со всего мира… всех, кто является неотъемлемой частью нашей уникальной рыцарской сказки!

 

Все эти 18 лет участники ВИТЯЗЬ ФЕСТ-а одновременно праздновали последний, царский вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим, где его как царя встречали возгласом народа и детей: «Осанна! Благословен грядый во имя Господне, Царь Израилев» (Иоанн 12, 13). Из Типика Великой цареградской церкви (ΙΧ–X веков) известно, что литургия с ветками проходила и через Цареград, как через Иерусалим, и как это происходит сегодня во всех православных храмах мира, и по главной улице Белграда и Калемегдана во время нашего фестиваля.

 

Во время Недели Цветоносной пасхального поста девушки и девочки каждый день ходят на луга и собирают полевые цветы, которыми они украшают дома и дворовые постройки снаружи. Чаще всего их украшают ромашками и маргаритками. Где-то девочки опоясаны ветками ивы, а мальчики молодой крапивой. А в Белградской крепости все дети носят венки и короны на головах, колокольчики на шее, мечи и плащи.

 

Витязь – это свет, радость и надежда.

 

Дух витязя и принцессы добр, успокаивает и усмиряет человека.

 

Он дает нам надежду с верой смотреть в будущее.

 

Мы желаем вам, чтобы вы снова были с нами душой, чтобы ваши сердца были открыты рядом с нами, и наполнены ВИТЯЗЬ ФЕСТ-ом и любовью!

 

С верой в витяжкую победу!

 

В следующем году в Белградской крепости!

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ +

 

Совет директоров ВИТЯЗЬ ФЕСТ-а

и КОРОЛЕВСКОГО ОРДЕНА ВИТЯЗЕЙ

http://www.kraljevskiredvitezova.org/

https://vk.com/public104508555

http://vitezfest.org/srb/

https://vk.com/public121112601?_permanent=event104510855

https://www.facebook.com/vitezfest

Смотреть видео ВИТЯЗЬ ФЕСТ 2021: «Навстречу Воскресению».